Холотропное дыхание и ребефинг
Холо-ребефинг — усовершенствованные дыхательные техники

Договір публічної оферти


Договір публічної оферти

 

Договір (ОФЕРТА) про надання послуг (цей договір є публічним договором та договором приєднання і згідно зі ст. ст. 633, 634, 641, 642, 644 ЦК України його умови однакові для всіх осіб).

ФОП Йода Дмитро Ігорович що діє на підставі виписки з ЄДР (далі – «Виконавець»), пропонує фізичній особі (далі – «Замовник»), які разом у подальшому іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти цей Договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://lightbreath.org.ua/oferta (далі – «Договір»), на умовах, вказаних нижче.

 

1. Визначення термінів

1.1. Оферта – цей публічний Договір приєднання про надання тренінгових, інформаційних, консультаційних послуг.

1.2. Сайт – інтернет-сайт: https://lightbreath.org.ua/

1.3. Акцепт Оферти (Акцептування Оферти) – повне і беззастережне прийняття Замовником Оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цим Договором.

1.4. Виконавець – ФОП Йода Д.І.

1.5. Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених в ній умовах, і своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору.

1.6. Договір – цей публічний Договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом Акцепту Замовником цієї Оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому.

1.7. Тренінг — тренінгові послуги для фізичних осіб, характеристики та вартість якого визначаються у відповідній Пропозиції Тренінгу.

1.8. Пропозиція Тренінгу – розміщена на Сайті інформація про характеристики тренінгу, зокрема, про його тривалість, строки проведення, форму та особливості доступу до тренінгу, спосіб і місце його проведення, правила проходження, вартість та інше.

1.9. Заявка на Тренінг – електронна реєстраційна форма для замовлення Тренінгу, яка підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, та для підтвердження укладення Замовником цього Договору.

 

2. Предмет договору

2.1. За цим Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з організації доступу та забезпечити доступ Замовника до обраного ним Тренінгу, а Замовник зобов’язується оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та дотримуватись умов та порядку їх отримання, передбачених даним Договором.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються Тренінгом, обраним Замовником згідно з відповідною Пропозицією Тренінгом та оплаченим Замовником у повному обсязі.

2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників цього Договору він, Договір, вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повної оплати Замовником послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця) або оплати готівкою протягом Тренінгу, за умови коректно заповненої Заявки на Тренінг.

2.4. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

 

3. Порядок акцепту оферти

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити і пройти Тренінг, укласти даний Договір на вказаних у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка має зацікавленість у придбанні послуг, що надаються Виконавцем.

3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив наступні дії (в їх сукупності):

— коректно заповнив Заявку на Тренінг і проставив у ній відмітку про прийняття Оферти;

— повністю оплатив послуги Виконавця після оформлення Заявки на Тренінг згідно з наданими Виконавцем реквізитами, або готівкою та в указаний Виконавцем строк

— для оплати послуг Виконавець може надавати під час здійснення Замовником онлайн-платежу або шляхом надсилання рахунку на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником в Заявці на Тренінг.

3.4 Акцепт даної Оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без виключень).

 

4. Обов’язки та права Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов даного Договору, надати Замовнику можливість доступу до обраного ним Тренінгу відповідно до характеристик та правил проходження Тренінгу, визначених у Пропозиції Тренінг.

4.1.2. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію щодо Тренінгу.

4.1.3. На Сайті, в тексті цього Договору, в Пропозиції Тренінг та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Тренінг, його зміст і характеристики, права і обов’язки сторін під час надання та отримання послуг.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Протягом часу дії Пропозиції Тренінгу змінювати Пропозицію Тренінгу на власний розсуд.

4.2.2. У разі відмови Замовника від проходження замовленого та оплаченого ним Тренінгу незалежно від причин чи припинення ним проходження Тренінгу на певному етапі неналежно від причин – утримати на свою користь грошові кошти, внесені Замовником як оплату Тренінгу, в повному обсязі.

4.2.3. На власний розсуд вирішувати питання про можливість повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за Тренінг, у разі, якщо Замовник не розпочав або препинив Тренінг, за його заявою відповідно до п. п. 5.2.3. цього Договору.

4.2.4. Припинити доступ Замовника до Тренінгу на будь-якому його етапі і без повернення внесеної плати в разі порушення ним правил поведінки під час проходження Тренінгу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників Тренінгу, ведучого (лектора тощо), примушення їх до відхилення від теми Тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки, передбачені Розділом 5 даного Договору;

 

5. Обов’язки та права Замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. На Сайті коректно заповнити Заявку на Тренінг та підтвердити свою беззастережну згоду із правилами та порядком доступу до Тренінгу і його проходження. Така згода вважається наданою Замовником, якщо він проставив відмітку про прийняття Оферти в Заявці на Тренінг.

5.1.2. Своєчасно оплатити послуги Виконавця в розмірі та у строк, що встановлені цим Договором.

5.1.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок проходження Тренінгу, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання даного Договору та проходження Тренінгу.

5.1.4. Утримуватися під час проходження Тренінгу від поведінки:

— яка може перешкодити іншим учасникам Тренінгу, запрошеним особам, лекторам та іним особам приймати участь у Тренінгу та отримувати інформацію під час проведення Тренінгу;

— яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших учасників Тренінгу, запрошених осіб, лекторів та інших осіб, у тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

5.1.5. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до Тренінгу, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його власних потреб.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Обрати Пропозицію Тренінгу відповідно до власних потреб.

5.2.2. Отримати послуги належної якості та в обсязі, передбаченому цим Договором.

5.2.3. Звернутися до Виконавця із заявою щодо вирішення питання про повернення грошових коштів, сплачених за Тренінг, у разі, якщо Замовник не розпочав Тренінг чи припинив проходження Тренінгу, з наведенням причин, що до цього призвели, та наданням доказів на підтвердження поважності таких причин.

 

6. Розмір оплати та порядок розрахунків

6.1. Вартість послуг за даним Договором визначається в Пропозиції Тренінгу, розміщеній на Сайті.

6.2. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у виді часткової попередньої оплати, у безготівковій або готівкової формі в порядку та строки, що визначаються згідно з інформацією на Сайті щодо конкретного Тренінгу та/або в Пропозиції Тренінгу.

6.3. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково.

6.4. Послуги вважаються оплаченими в момент зарахування повної вартості послуг на рахунок Виконавця або у готівковій формі.

6.5. Якщо Замовник не розпочав участь у Тренінгу протягом строку дії доступу до нього (незалежно від причин), припинив проходження Тренінгу до його завершення (незалежно від причин) чи пройшов Треніннг не у повному обсязі (незалежно від причин), внесена ним оплата вартості послуг Виконавцем не повертається. У таких випадках Виконавець може, але не зобов’язаний, вирішити питання про повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за Тренінг, на власний розсуд. Особливості повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за Тренінг, можуть визначатися окремо в Пропозиції Тренінгу.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

7.2. У випадку, якщо Замовник вніс передоплату за надання послуг несвоєчасно, Виконавець має право розірвати Договір та/або відмовити Замовнику в допуску до проходження Тренінгу.

7.3. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, чи які потягли за собою ненадання, або неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання даного Договору без повернення Замовнику вартості послуг.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за:

— неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв’язку, відсутність чи несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв’язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;

— порушення безпеки обладнання чи несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг;

— неможливість проведення Тренінгу через порушення зобов’язань власниками/користувачами місць проведення Тренінгу;

— будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця

— погіршення фізичного та психічного стану Замовника у випадку наявності у Замовника протипоказань щодо проходження тренінгу.

7.5. Інформація про конкретний Тренінг та особливості доступу Замовника до Тренінгу (в тому числі технічні характеристики обладнання, необхідного для доступу до Тренінгу) передбачаються в Пропозиції Тренінгу. У разі невідповідності технічного обладнання Замовника визначеним у Пропозиції Тренінгу вимогам, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Замовником доступу до Тренінгу.

7.6. У випадку порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг чи наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

7.7. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується вартістю послуги, наданої за даним Договором.

 

8. Припинення Договору

8.1. Дія Договору припиняється:

— за згодою Сторін;

— якщо виконання будь-якою Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуг, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до Договору;

— у випадках, передбачених п.п.7.2., 7.3. даного Договору

— інших випадках, передбачених Договором, які передбачають випадки розірвання Договору.

8.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику отримати послуги в повному обсязі в разі порушення Замовником правил проходження Тренінгу без повернення коштів.

 

9. Додаткові умови

9.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на Сайті та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

9.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

9.3. Договір набирає чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником у порядку, передбаченому даним Договором, і діє до повного виконання зобов’язань Виконавця за даним Договором. Повне виконання зобов’язань Виконавця перед Замовником визначається моментом закінчення строку, відведеного Замовнику на доступ до проходження ним обраного Тренінгу відповідно до умов відповідної Пропозиції Тренінгу.

9.4. Розірвання Договору Виконавцем оформляється направленням Замовнику відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час реєстрації на Сайті.

9.5. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі (Заявці на Тренінгу), а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком проведення Тренінгу, розміщеними на Сайті, та зобов’язується їх дотримуватись.

9.6. Акцептуванням цього Договору Замовник надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних із метою виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором та в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних». Виконавець вправі надавати персональні дані Замовника своїм співробітникам, співорганізаторам, а також третім особам, які залучені до надання послуг за цим Договором, виключно з метою досягнення цілей даного Договору.

 

10. Реквізити Виконавця

 

Фізична особа-підприємець

Йода Дмитро Ігорович

 

Номер запису у Єдиному державному реєстрі

2 342 000 0000 006053 від 11.05.2011

 

Реквізити банківського рахунку

Р/р: UA783220010000026007310083685 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» У МІСТІ КИЄВІ, ЕГРПОУ 3018914817

 

Електронна адреса: dmitry.yodddha@gmail.com

Контактний номер телефону: +380638727031