Холо-ребефинг: Холотропное дыхание, ребефинг
💛💙☮️ Усовершенствованные дыхательные техники

Договір публічної оферти


Договір публічної оферти

 

Договір (ОФЕРТА) про надання послуг (цей договір є публічним договором та договором приєднання і згідно зі ст. ст. 633, 634, 641, 642, 644 ЦК України його умови однакові для всіх осіб).

ФОП Йода Дмитро Ігорович що діє на підставі виписки з ЄДР (далі – «Виконавець»), пропонує фізичній особі (далі – «Замовник»), які разом у подальшому іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти цей Договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://lightbreath.org.ua/oferta (далі – «Договір»), на умовах, вказаних нижче.

 

1. Визначення термінів

1.1. Оферта – цей публічний Договір приєднання про надання тренінгових, інформаційних, консультаційних послуг.

1.2. Сайт – інтернет-сайт: https://lightbreath.org.ua/

1.3. Акцепт Оферти (Акцептування Оферти) – повне і беззастережне прийняття Замовником Оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цим Договором.

1.4. Виконавець – ФОП Йода Д.І.

1.5. Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених в ній умовах і своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору.

1.6. Договір – цей публічний Договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом Акцепту Замовником цієї Оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому.

1.7. Семінар — тренінгові послуги для фізичних осіб, характеристики та вартість якого визначаються у відповідній Пропозиції Семінару.

1.8. Пропозиція Семінару – розміщена на Сайті інформація про характеристики Семінару, зокрема, про його тривалість, строки проведення, форму та особливості доступу до Семінару, спосіб і місце його проведення, правила проходження, вартість та інше.

1.9. Заявка на Семінар – електронна реєстраційна форма для замовлення Семінар, яка підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, та для підтвердження укладення Замовником цього Договору.

 

2. Предмет договору

2.1. За цим Договором Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з організації доступу та забезпечити доступ Замовника до обраного ним Семінару, а Замовник зобов’язується оплатити послуги Виконавця в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та дотримуватись умов та порядку їх отримання, передбачених даним Договором.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються Семінаром, обраним Замовником згідно з відповідною Пропозицією Семінару та оплаченим Замовником у повному обсязі.

2.3. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників цього Договору він, Договір, вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем повної оплати Замовником послуг Виконавця за цим Договором за умови коректно заповненої Заявки на Семінар.

2.4. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

 

3. Порядок акцепту оферти

3.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити і пройти Семінар, укласти даний Договір на вказаних у ньому умовах.

3.2. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою, яка має зацікавленість у придбанні послуг, що надаються Виконавцем.

3.3. Оферта вважається акцептованою Замовником, якщо він вчинив наступні дії (в їх сукупності):

— коректно заповнив Заявку на Семінар і проставив у ній відмітку про прийняття Оферти;

— повністю оплатив послуги Виконавця після оформлення Заявки на Семінар згідно з наданими Виконавцем реквізитами, або готівкою та в указаний Виконавцем строк

— для оплати послуг Виконавець може надавати інформацію шляхом надсилання рахунку на адресу електронної пошти, зазначеної Замовником в Заявці на Семінар, та посилання на веб-сторінку для оплати послуг через еквайрінгові системи.

3.4 Акцепт даної Оферти означає, що Замовник ознайомлений з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, він їх розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без виключень).

 

4. Обов’язки та права Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов даного Договору, надати Замовнику можливість доступу до обраного ним Семінару відповідно до характеристик та правил проходження Семінару, визначених у Пропозиції Семінару.

4.1.2. На вимогу Замовника надати йому консультацію та інформацію щодо Семінару.

4.1.3. На Сайті, в тексті цього Договору, в Пропозиції Семінару та/або іншим доступним для ознайомлення Замовника способом інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації Семінару, його зміст і характеристики, права і обов’язки сторін під час надання та отримання послуг.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Протягом часу дії Пропозиції Семінару змінювати Пропозицію Семінару на власний розсуд с можливістю часткової або повної компенсації вартості Замовнику, якщо Замовник має незгоду зі змінамі у пропозиції Семінару.

4.2.2. У разі відмови Замовника від проходження замовленого та оплаченого ним Семінару незалежно від причин чи припинення ним проходження Семінару на певному етапі неналежно від причин – утримати на свою користь грошові кошти, внесені Замовником як оплату Семінару, в повному обсязі.

4.2.3. На власний розсуд вирішувати питання про можливість повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за Семінар, у разі, якщо Замовник не розпочав або препинив Семінар, за його проханням відповідно до п. п. 5.2.3. цього Договору.

4.2.4. Припинити доступ Замовника до Семінару на будь-якому його етапі і без повернення внесеної плати в разі порушення ним правил поведінки під час проходження Семінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників Семінару, ведучого (лектора тощо), примушення їх до відхилення від теми Семінару, реклама, нецензурні висловлювання та інші випадки, передбачені Розділом 5 даного Договору;

 

5. Обов’язки та права Замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. На Сайті коректно заповнити Заявку на Семінар та підтвердити свою беззастережну згоду із правилами та порядком доступу до Семінару і його проходження. Така згода вважається наданою Замовником, якщо він проставив відмітку про прийняття Оферти в Заявці на Семінар.

5.1.2. Своєчасно оплатити послуги Виконавця в розмірі та у строк, що встановлені цим Договором.

5.1.3. Виконувати вимоги даного Договору, правила та порядок проходження Семінару, зазначені на Сайті, дотримуватися вимог законодавства України під час виконання даного Договору та проходження Семінару.

5.1.4. Утримуватися під час проходження Семінару від поведінки:

— яка може перешкодити іншим учасникам Семінару, запрошеним особам, лекторам та іншим особам приймати участь у Семінару та отримувати інформацію під час проведення Семінару;

— яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших учасників Семінару, запрошених осіб, лекторів та інших осіб

5.1.5. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням послуг Виконавцем і доступом до Семінару, за винятком використання такої інформації та матеріалів Замовником виключно для його власних потреб.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Обрати Пропозицію Семінару відповідно до власних потреб.

5.2.2. Отримати послуги належної якості та в обсязі, передбаченому цим Договором.

5.2.3. Звернутися до Виконавця із заявою щодо вирішення питання про повернення грошових коштів, сплачених за Семінар, у разі, якщо Замовник не розпочав Семінар чи припинив проходження Семінару, з наведенням причин, що до цього призвели, та наданням доказів на підтвердження поважності таких причин.

 

6. Розмір оплати та порядок розрахунків

6.1. Вартість послуг за даним Договором визначається в Пропозиції Семінару, розміщеній на Сайті.

6.2. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється у видгляді попередньої оплати у безготівковій або готівкової формі в порядку та строки, що визначаються згідно з інформацією на Сайті щодо конкретного Семінару та/або в Пропозиції Семінару та може бути зміненою згідно додатковим домовленностям між Замовником та Виконавцем.

6.3. Вартість послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково.

6.4. Послуги вважаються оплаченими в момент зарахування повної вартості послуг на рахунок Виконавця або передачі грошових коштів у готівковій формі.

6.5. Якщо Замовник не розпочав участь у Семінару протягом строку дії доступу до нього (незалежно від причин), припинив проходження Семінару до його завершення (незалежно від причин) чи пройшов Семінар не у повному обсязі (незалежно від причин), внесена ним оплата вартості послуг Виконавцем не повертається. У таких випадках Виконавець може, але не зобов’язаний, вирішити питання про повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за Семінар, на власний розсуд. Особливості повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за Семінар, можуть визначатися окремо в Пропозиції Семінару.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.

7.2. У випадку, якщо Замовник вніс передоплату за надання послуг несвоєчасно, Виконавець має право розірвати Договір та/або відмовити Замовнику в допуску до проходження Семінару.

7.3. Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, чи які потягли за собою ненадання, або неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання даного Договору без повернення Замовнику вартості послуг.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за:

— неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв’язку, відсутність чи несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність електроживлення.

— неможливість проведення Семінару через порушення зобов’язань власниками/користувачами місць проведення Семінару;

— будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця

— погіршення фізичного та психічного стану Замовника у випадку наявності у Замовника протипоказань щодо проходження Семінару.

7.5. Інформація про конкретний Семінар та особливості доступу Замовника до Семінар (в тому числі обмеження відносно фізичного та психічного стану) передбачаються в Пропозиції Семінару. У разі невідповідності фізичного та психічного стану Замовника визначеним у Пропозиції Семінару вимогам, Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання Замовником доступу до Семінару.

7.6. У випадку порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг чи наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

7.7. У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується вартістю послуги, наданої за даним Договором.

 

8. Припинення Договору

8.1. Дія Договору припиняється:

— за згодою Сторін;

— якщо виконання будь-якою Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуг, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до Договору;

— у випадках, передбачених п.п.7.2., 7.3. даного Договору

— інших випадках, передбачених Договором, які передбачають випадки розірвання Договору.

8.2. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику отримати послуги в повному обсязі в разі порушення Замовником правил проходження Семінару без повернення коштів.

 

9. Додаткові умови

9.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на Сайті та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.

9.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

9.3. Договір набирає чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником у порядку, передбаченому даним Договором, і діє до повного виконання зобов’язань Виконавця за даним Договором. Повне виконання зобов’язань Виконавця перед Замовником визначається моментом закінчення строку, відведеного Замовнику на доступ до проходження ним обраного Семінару відповідно до умов відповідної Пропозиції Семінару.

9.4. Розірвання Договору Виконавцем оформляється направленням Замовнику відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час реєстрації на Сайті, через будь-яку програму-месенджер, що дає можливість посилати повідомлення Замовнику або через устну домовленність.

9.5. Акцептуванням цього Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі (Заявці на Семінар), а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком проведення Семінару, розміщеними на Сайті, та зобов’язується їх дотримуватись.

9.6. Акцептуванням цього Договору Замовник надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних із метою виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором та в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних». Виконавець вправі надавати персональні дані Замовника своїм співробітникам, співорганізаторам, а також третім особам, які залучені до надання послуг за цим Договором, виключно з метою досягнення цілей даного Договору.

 

10. Реквізити Виконавця

 

Фізична особа-підприємець

Йода Дмитро Ігорович

 

Номер запису у Єдиному державному реєстрі

2 342 000 0000 006053 від 11.05.2011

 

Реквізити банківського рахунку

Р/р: UA783220010000026007310083685 у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» У МІСТІ КИЄВІ, ЕГРПОУ 3018914817

 

Електронна адреса: dmitry.yodddha@gmail.com

Контактний номер телефону: +3809888185417

Адреса реєстрації ФОП: Україна, 08746, Київська обл., Обухiвський р-н, м. Українка вул. Cоснова, буд. 7, кв. 303​